Shyqeri Bytyqi
(Ministër i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
248,000.00 €
29,000.00 €
45,000.00 €
37,857.40 €
21,959.64 €
50,000.00 €
6,000.00 €
437,817.04 €
2018
248,000.00 €
30,000.00 €
45,000.00 €
10,000.00 €
13,200.00 €
50,000.00 €
6,000.00 €
402,200.00 €