Arbër Geci
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e MASHT)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
3,000.00 €
16,056.00 €
19,056.00 €
2019
3,000.00 €
16,056.00 €
19,056.00 €
2018
5,000.00 €
17,712.00 €
22,712.00 €