Valdrin Lluka
(Ministër i Zhvillimit Ekonomik)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
170,000.00 €
10,000.00 €
10,000.00 €
2,000.00 €
29,840.00 €
11,474.00 €
233,314.00 €
2018
170,000.00 €
0.00 €
12,500.00 €
3,000.00 €
5,530.00 €
2,820.00 €
193,850.00 €