Burbuqe Bakija - Deva
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
417,000.00 €
20,500.00 €
24,100.00 €
16,096.00 €
0.00 €
20,300.00 €
9,100.00 €
507,096.00 €
2018
0.00 €
20,500.00 €
26,500.00 €
17,096.00 €
4,800.00 €
10,000.00 €
9,100.00 €
87,996.00 €