Rexhep Kadriu
(Zëvendës Ministër i Ministrisë së Infrastrukturës)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
2,985,202.35 €
857,000.00 €
0.00 €
17,881.61 €
18,783.36 €
10,200.00 €
3,889,067.32 €
2019
2,887,822.35 €
881,500.00 €
0.00 €
17,881.51 €
37,773.36 €
10,200.00 €
3,835,177.22 €
2018
2,826,703.75 €
824,500.00 €
10,000.00 €
37,900.00 €
38,990.00 €
10,200.00 €
3,748,293.75 €