Abduselami Shkodra
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
195,000.00 €
8,000.00 €
13,800.00 €
216,800.00 €
2018
285,500.00 €
8,000.00 €
12,000.00 €
305,500.00 €