Fadil Arifi
(Zëvendës Ministër i Tregëtisë dhe Industrisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2019
845,000.00 €
17,500.00 €
0.00 €
22,316.00 €
5,400.00 €
890,216.00 €
2018
845,000.00 €
6,000.00 €
2,100.00 €
18,600.00 €
5,400.00 €
877,100.00 €