Florent Hoxha
(Zëvendës Ministër në Ministrinë për Komunitet dhe Kthim)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
16,500.00 €
13,132.00 €
13,186.00 €
3,444.00 €
5,962.00 €
52,224.00 €
2018
16,500.00 €
7,520.00 €
23,241.36 €
2,964.00 €
6,235.35 €
56,460.71 €