Magbule Shkodra
(Zëvendësminister në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
1,004,075.00 €
0.00 €
28,290.00 €
12,528.00 €
1,044,893.00 €
2018
1,004,075.00 €
11,000.00 €
28,290.00 €
13,490.40 €
1,056,855.40 €