Uran Ismaili
( Ministër në Ministrinë e Shëndetësisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
185,000.00 €
33,000.00 €
3,489.67 €
28,892.00 €
18,000.00 €
268,381.67 €
2018
155,000.00 €
9,000.00 €
467.70 €
23,800.00 €
0.00 €
188,267.70 €