Anton Quni
(Ministër i Mbrojtjes)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
372,000.00 €
11,000.00 €
9,200.00 €
23,729.97 €
0.00 €
41,860.00 €
457,789.97 €
2019
372,000.00 €
7,000.00 €
7,800.00 €
26,666.42 €
49,800.00 €
0.00 €
463,266.42 €
2018
412,000.00 €
11,000.00 €
3,100.00 €
51,017.17 €
12,000.00 €
0.00 €
489,117.17 €
2017
412,000.00 €
18,000.00 €
2,880.00 €
26,351.79 €
0.00 €
0.00 €
459,231.79 €
2016
412,000.00 €
21,000.00 €
4,900.00 €
26,024.81 €
20,400.00 €
0.00 €
484,324.81 €
2015
0.00 €
4,000.00 €
0.00 €
22,274.00 €
0.00 €
0.00 €
26,274.00 €
2014
412,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
25,757.59 €
0.00 €
0.00 €
445,757.59 €
2013
412,000.00 €
8,000.00 €
1,275.00 €
23,040.00 €
0.00 €
0.00 €
444,315.00 €
2012
412,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
19,200.00 €
0.00 €
0.00 €
439,200.00 €
2011
412,000.00 €
8,000.00 €
1,700.00 €
5,151.00 €
0.00 €
0.00 €
426,851.00 €