Labinote Demi - Murtezi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
90,000.00 €
8,800.00 €
11,561.00 €
0.00 €
8,400.00 €
118,761.00 €
2017
85,400.00 €
7,000.00 €
9,932.14 €
21,813.28 €
5,916.00 €
130,061.42 €
2016
563,300.00 €
16,300.00 €
1,430.00 €
22,538.94 €
4,764.00 €
608,332.94 €
2015
563,300.00 €
23,700.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
587,000.00 €