Bahrim Šabani
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
188,500.00 €
10,000.00 €
28,932.00 €
8,976.00 €
236,408.00 €