Verica Ceranic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
67,000.00 €
4,000.00 €
20,372.00 €
37,932.00 €
4,200.00 €
133,504.00 €