Endrit Shala
(Minister i Tregetisë dhe Industrisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
610,000.00 €
53,000.00 €
77,000.00 €
22,596.00 €
5,760.00 €
5,100.00 €
773,456.00 €