Milos Perovic
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
148,000.00 €
3,000.00 €
12,398.76 €
1,500.00 €
164,898.76 €