Leonora Morina Bunjaku
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
200,000.00 €
13,800.00 €
4,200.00 €
218,000.00 €