Çerkin Dugolli
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Punëve të Jashtme)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
195,000.00 €
10,000.00 €
16,686.00 €
221,686.00 €
2018
195,000.00 €
3,000.00 €
11,647.00 €
209,647.00 €