Artan Abrashi
(-)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
90,000.00 €
700.00 €
8,383.82 €
8,520.00 €
9,720.00 €
117,323.82 €