Ekrem Hyseni
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
70,000.00 €
12,000.00 €
3,700.00 €
15,400.00 €
5,000.00 €
106,100.00 €