Mirlinda Sopi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
115,000.00 €
7,500.00 €
8,800.00 €
17,560.00 €
5,880.00 €
154,740.00 €