Florian Dushi
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Drejtësisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
333,483.00 €
18,000.00 €
1,003.97 €
13,252.50 €
3,852.00 €
369,591.47 €