Ilir Aliu
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Posedimi i letrave me vlerë Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
1,425,360.00 €
23,600.00 €
19,894.38 €
23,164.31 €
33,860.00 €
2,163.19 €
1,528,041.88 €