Nita Shala
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
93,141.65 €
10,000.00 €
184.84 €
14,866.00 €
15,260.00 €
16,391.00 €
149,843.49 €