Xhavit Rexhaj
(Zëvendës Ministër i Arsimit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
170,000.00 €
15,000.00 €
2,000.00 €
27,514.56 €
1,080.00 €
26,400.00 €
4,800.00 €
246,794.56 €