Krahasimi i pasurisë i të gjithë zyrtarëve
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Posedimi i letrave me vlerë Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
9,884,904.00 €
472,100.00 €
2,114,367.00 €
0.00 €
637,985.04 €
3,233,525.70 €
24,173.00 €
1,731,186.00 €
181,045.00 €
18,279,285.74 €
2022
300,893,970.06 €
16,588,522.00 €
514,979,475.79 €
224,594.00 €
14,830,473.15 €
8,832,150.75 €
480,408.18 €
389,134.75 €
1,529,663.10 €
858,748,391.78 €
2021
148,121,939.77 €
4,237,467.54 €
53,505,812.39 €
224,164.31 €
5,811,421.75 €
5,844,507.79 €
384,530.81 €
928,524.23 €
2,071,687.50 €
221,130,056.09 €
2020
466,577,339.41 €
15,681,948.14 €
532,089,309.20 €
200,564.31 €
10,672,532.80 €
16,332,507.46 €
440,114.98 €
861,476.34 €
3,335,947.49 €
1,046,191,740.13 €
2019
353,443,038.26 €
14,855,130.00 €
679,563,100.68 €
7,000.00 €
9,198,693.29 €
8,231,439.27 €
315,388.00 €
862,448.34 €
2,562,089.78 €
1,069,038,327.62 €
2018
351,572,767.66 €
14,373,985.27 €
530,970,664.31 €
145.00 €
10,637,079.50 €
11,068,550.23 €
153,100.00 €
281,677.00 €
1,277,268.59 €
920,335,237.56 €
2017
306,804,302.91 €
13,912,745.27 €
487,574,446.24 €
630.32 €
10,300,692.49 €
12,494,179.42 €
124,125.96 €
172,090.91 €
1,470,840.49 €
832,854,054.01 €
2016
120,603,903.05 €
8,689,473.27 €
6,148,599.32 €
0.00 €
6,855,530.74 €
5,575,879.31 €
196,516.02 €
179,957.77 €
1,486,514.88 €
149,736,374.36 €
2015
370,571,079.83 €
72,192,984.10 €
97,337,425.00 €
18,460.00 €
6,609,871.65 €
5,141,632.63 €
107,556.00 €
159,034.00 €
1,190,876.47 €
553,328,919.68 €
2014
377,402,217.00 €
25,781,817.00 €
136,437,287.90 €
3,326.00 €
7,791,861.01 €
5,755,385.83 €
149,173.00 €
94,576.00 €
1,284,690.80 €
554,700,334.54 €
2013
336,724,456.00 €
24,073,779.00 €
104,476,152.00 €
3,326.00 €
8,490,759.26 €
5,937,342.96 €
90,358.75 €
49,600.00 €
1,137,839.51 €
480,983,613.48 €
2012
276,119,265.35 €
38,345,532.00 €
52,227,411.00 €
5,160.00 €
9,797,598.89 €
6,292,242.29 €
137,390.75 €
176,986.40 €
1,409,269.05 €
384,510,855.73 €
2011
260,694,740.35 €
37,536,313.00 €
50,175,563.00 €
2,660.00 €
5,463,893.28 €
15,183,944.50 €
8,400.00 €
406,861.40 €
1,101,462.39 €
370,573,837.92 €
2010
13,394,981.00 €
488,450.00 €
0.00 €
0.00 €
1,106,296.22 €
923,380.39 €
0.00 €
0.00 €
166,610.24 €
16,079,717.85 €