Avni Kastrati
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2015
500,000.00 €
11,000.00 €
14,893.00 €
0.00 €
525,893.00 €
2013
350,000.00 €
5,000.00 €
11,520.00 €
7,200.00 €
373,720.00 €
2012
350,000.00 €
5,000.00 €
11,520.00 €
18,920.00 €
385,440.00 €
2011
350,000.00 €
5,000.00 €
11,520.00 €
0.00 €
366,520.00 €