Ivan Todosijevic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
126,500.00 €
18,000.00 €
14,336.00 €
30,640.15 €
10,880.00 €
8,400.00 €
208,756.15 €
2020
136,000.00 €
29,000.00 €
3,000.00 €
38,940.00 €
8,400.00 €
8,400.00 €
223,740.00 €
2019
60,000.00 €
8,500.00 €
1,000.00 €
21,410.08 €
1,680.00 €
6,600.00 €
99,190.08 €
2018
60,000.00 €
8,500.00 €
1,000.00 €
14,180.00 €
1,680.00 €
6,600.00 €
91,960.00 €