Blerand Stavileci
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i letrave me vlerë Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
148,641.00 €
5,000.00 €
0.00 €
7,300.00 €
13,296.00 €
15,436.00 €
189,673.00 €
2016
148,641.00 €
5,000.00 €
0.00 €
5,300.00 €
13,296.00 €
15,436.00 €
187,673.00 €
2015
148,641.00 €
5,000.00 €
0.00 €
4,396.73 €
13,301.64 €
15,436.20 €
186,775.57 €
2014
148,664.00 €
33,000.00 €
666.00 €
8,000.00 €
13,308.00 €
13,032.00 €
216,670.00 €
2013
148,664.00 €
33,000.00 €
666.00 €
6,000.00 €
13,808.00 €
13,032.00 €
215,170.00 €
2012
148,641.00 €
33,000.00 €
0.00 €
3,300.00 €
13,796.00 €
21,672.00 €
220,409.00 €
2011
148,641.00 €
33,000.00 €
0.00 €
8,000.00 €
13,796.00 €
21,672.00 €
225,109.00 €
2010
148,641.00 €
15,000.00 €
0.00 €
5,000.00 €
15,246.00 €
0.00 €
183,887.00 €