Arbër Geci
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
3,000.00 €
13,800.00 €
27,072.00 €
43,872.00 €
2019
3,000.00 €
16,056.00 €
0.00 €
19,056.00 €
2018
5,000.00 €
17,712.00 €
0.00 €
22,712.00 €