Azem Guri
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
125,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
13,200.00 €
5,280.00 €
146,480.00 €
2018
125,000.00 €
4,500.00 €
2,000.00 €
14,160.00 €
5,280.00 €
150,940.00 €