Heset Saiti
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
120,000.00 €
7,000.00 €
1,000.00 €
18,000.00 €
5,760.00 €
151,760.00 €
2019
120,000.00 €
6,000.00 €
505.00 €
14,400.00 €
5,760.00 €
146,665.00 €
2018
120,000.00 €
4,000.00 €
505.00 €
14,400.00 €
5,760.00 €
144,665.00 €