Shukri Maxhuni
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
461,440.00 €
12,300.00 €
18,720.00 €
0.00 €
13,560.00 €
5,640.00 €
511,660.00 €
2018
458,000.00 €
7,000.00 €
19,200.00 €
1,896.00 €
0.00 €
5,664.00 €
491,760.00 €