Bajram Rexhepi
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
235,000.00 €
89,500.00 €
25,000.00 €
13,000.00 €
8,000.00 €
370,500.00 €
2013
235,000.00 €
83,000.00 €
25,000.00 €
13,000.00 €
7,000.00 €
363,000.00 €
2012
235,000.00 €
35,000.00 €
25,000.00 €
14,400.00 €
7,000.00 €
316,400.00 €
2011
305,000.00 €
0.00 €
0.00 €
13,000.00 €
10,200.00 €
328,200.00 €
2010
220,000.00 €
52,000.00 €
200.00 €
78,600.00 €
10,200.00 €
361,000.00 €