Fatmir Gashi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
851,000.00 €
25,000.00 €
58,123.00 €
26,040.00 €
0.00 €
15,000.00 €
975,163.00 €
2019
851,000.00 €
25,000.00 €
12,005.00 €
24,448.04 €
26,400.00 €
9,000.00 €
947,853.04 €
2018
851,000.00 €
35,000.00 €
28,000.00 €
16,400.00 €
36,000.00 €
18,560.00 €
984,960.00 €