Hyzer Gashi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
2,122,280.00 €
40,000.00 €
3,005,276.97 €
17,860.00 €
31,200.00 €
8,280.00 €
0.00 €
5,224,896.97 €
2018
2,142,280.00 €
40,000.00 €
3,491,856.00 €
5,100.00 €
31,200.00 €
9,000.00 €
6,000.00 €
5,725,436.00 €