Mustafë Grainca
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
327,434.00 €
93,500.00 €
19,700.00 €
98,927.83 €
268,340.71 €
807,902.54 €
2019
327,434.00 €
90,000.00 €
0.00 €
77,493.00 €
283,656.00 €
778,583.00 €
2018
282,434.00 €
36,400.00 €
0.00 €
50,225.00 €
251,842.00 €
620,901.00 €