Hamza Balje
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Posedimi i letrave me vlerë Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
250,000.00 €
14,000.00 €
50,000.00 €
0.00 €
0.00 €
15,183.00 €
0.00 €
329,183.00 €
2019
250,000.00 €
25,800.00 €
50,000.00 €
0.00 €
0.00 €
12,537.36 €
0.00 €
338,337.36 €
2018
250,000.00 €
26,800.00 €
50,000.00 €
0.00 €
0.00 €
12,912.00 €
0.00 €
339,712.00 €
2014
3,880,000.00 €
103,000.00 €
900,000.00 €
2,500.00 €
0.00 €
17,680.00 €
2,400.00 €
4,905,580.00 €
2013
4,780,000.00 €
95,000.00 €
900,000.00 €
2,500.00 €
0.00 €
24,480.00 €
0.00 €
5,801,980.00 €
2012
4,780,000.00 €
94,800.00 €
700,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
23,280.00 €
2,400.00 €
5,605,480.00 €
2011
4,780,000.00 €
94,800.00 €
700,000.00 €
2,500.00 €
0.00 €
13,200.00 €
2,400.00 €
5,592,900.00 €