Sami Zeka
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
923,010.00 €
2,500.00 €
2,000.00 €
13,116.00 €
10,800.00 €
951,426.00 €