Kujtim Gashi
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
340,000.00 €
23,000.00 €
98,660.00 €
20,045.00 €
4,584.00 €
4,440.00 €
4,500.00 €
495,229.00 €
2020
340,000.00 €
23,000.00 €
68,937.00 €
18,424.00 €
4,584.00 €
4,440.00 €
5,400.00 €
464,785.00 €
2019
340,000.00 €
18,000.00 €
51,100.00 €
24,564.00 €
9,024.00 €
0.00 €
5,400.00 €
448,088.00 €
2018
340,000.00 €
34,000.00 €
23,891.00 €
15,684.00 €
4,440.00 €
0.00 €
0.00 €
418,015.00 €