Burbuqe Bakija - Deva
(Zëvendës Ministër në Ministrinë për Zhvillim Ekonomik)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
437,000.00 €
26,500.00 €
53,000.00 €
10,950.00 €
15,000.00 €
0.00 €
31,200.00 €
7,080.00 €
580,730.00 €
2020
437,000.00 €
26,500.00 €
6,000.00 €
36,900.00 €
15,000.00 €
0.00 €
38,160.00 €
7,080.00 €
566,640.00 €
2019
417,000.00 €
20,500.00 €
0.00 €
24,100.00 €
16,096.00 €
0.00 €
20,300.00 €
9,100.00 €
507,096.00 €
2018
0.00 €
20,500.00 €
0.00 €
26,500.00 €
17,096.00 €
4,800.00 €
10,000.00 €
9,100.00 €
87,996.00 €