Ferid Agani
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2016
225,000.00 €
9,500.00 €
0.00 €
50,491.12 €
9,800.00 €
294,791.12 €
2015
290,520.00 €
11,000.00 €
4,443.00 €
55,233.65 €
9,400.00 €
370,596.65 €
2014
290,520.00 €
38,000.00 €
4,443.00 €
58,421.00 €
9,200.00 €
400,584.00 €
2013
315,520.00 €
38,000.00 €
4,443.00 €
75,998.00 €
9,200.00 €
443,161.00 €
2012
240,520.00 €
38,000.00 €
1,700.00 €
61,790.00 €
5,400.00 €
347,410.00 €
2011
240,520.00 €
38,000.00 €
5,041.00 €
41,000.00 €
5,900.00 €
330,461.00 €