Rexhep Kadriu
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
1,855,885.00 €
0.00 €
0.00 €
14,050.00 €
18,024.00 €
13,824.00 €
1,901,783.00 €
2020
1,855,885.00 €
0.00 €
0.00 €
12,620.00 €
17,400.00 €
12,960.00 €
1,898,865.00 €
2019
2,887,822.35 €
881,500.00 €
0.00 €
17,881.51 €
37,773.36 €
10,200.00 €
3,835,177.22 €
2018
2,826,703.75 €
824,500.00 €
10,000.00 €
37,900.00 €
38,990.00 €
10,200.00 €
3,748,293.75 €