Gjergj Beka
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
94,000.00 €
5,500.00 €
13,622.75 €
2,020.00 €
0.00 €
115,142.75 €
2019
94,000.00 €
5,500.00 €
7,977.30 €
2,020.00 €
0.00 €
109,497.30 €
2018
89,000.00 €
5,500.00 €
36,342.00 €
0.00 €
23,640.00 €
154,482.00 €