Kurtan Kajtazi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
295,000.00 €
13,900.00 €
18,825.00 €
12,400.00 €
1,080.00 €
4,163.00 €
5,430.00 €
350,798.00 €
2019
165,000.00 €
14,700.00 €
11,672.18 €
12,400.00 €
900.00 €
3,900.00 €
5,430.00 €
214,002.18 €
2018
170,000.00 €
10,900.00 €
19,523.00 €
12,400.00 €
900.00 €
0.00 €
5,430.00 €
219,153.00 €
2014
421,000.00 €
8,000.00 €
14,533.00 €
21,371.00 €
720.00 €
0.00 €
4,230.00 €
469,854.00 €
2013
382,000.00 €
10,000.00 €
79,381.00 €
26,200.00 €
720.00 €
0.00 €
4,230.00 €
502,531.00 €
2012
382,000.00 €
10,000.00 €
93,461.00 €
26,500.00 €
540.00 €
0.00 €
4,236.00 €
516,737.00 €
2011
361,000.00 €
10,000.00 €
25,900.00 €
26,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
422,900.00 €