Besim Demi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
412,000.00 €
0.00 €
1,200.00 €
13,200.00 €
426,400.00 €
2018
422,000.00 €
800,000.00 €
1,200.00 €
13,200.00 €
1,236,400.00 €