Rejhan Vuniqi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
202,200.00 €
6,500.00 €
0.00 €
20,434.79 €
10,524.00 €
7,200.00 €
246,858.79 €
2019
202,200.00 €
6,500.00 €
1,000.00 €
18,508.38 €
6,831.90 €
7,200.00 €
242,240.28 €
2018
202,200.00 €
6,500.00 €
1,000.00 €
12,398.76 €
0.00 €
13,622.40 €
235,721.16 €