Anton Berisha
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
485,000.00 €
25,000.00 €
1,800.00 €
14,184.00 €
7,080.00 €
533,064.00 €
2018
485,000.00 €
30,000.00 €
1,100.00 €
14,184.00 €
6,480.00 €
536,764.00 €