Qazim Rahmani
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
50,000.00 €
12,360.00 €
62,360.00 €
2019
50,000.00 €
12,360.00 €
62,360.00 €
2018
50,000.00 €
12,600.00 €
62,600.00 €