Esat Raci
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
160,000.00 €
6,000.00 €
21,560.00 €
187,560.00 €
2018
120,000.00 €
6,000.00 €
21,560.00 €
147,560.00 €